fbpx

CPU (Central Processing Unit) คืออะไร

Central Processing Unit (CPU) คืออะไร ?

Written by admin

พฤศจิกายน 18, 2020

CPU (Central Processing Unit) คืออะไร

ส่วนที่สำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์ของคุณหากคุณต้องเลือกเพียงอย่างเดียวคือหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นศูนย์กลางหลัก (หรือ “สมอง”) และประมวลผลคำสั่งที่มาจากโปรแกรมระบบปฏิบัติการหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในพีซีของคุณ

โฆษณาHardware (ฮาร์ดแวร์) คืออะไร ?

Hardware (ฮาร์ดแวร์) คืออะไร ?

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ คือ คำรวมที่ใช้เพื่ออธิบายส่วนประกอบทางกายภาพของคอมพิวเตอร์อนาล็อกหรือดิจิทัล คำว่า ฮาร์ดแวร์...

You May Also Like…

0 ความคิดเห็น

ส่งความเห็น