CPU (Central Processing Unit) คืออะไร

Central Processing Unit (CPU) คืออะไร ?

Written by admin

พฤศจิกายน 18, 2020

CPU (Central Processing Unit) คืออะไร

ส่วนที่สำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์ของคุณหากคุณต้องเลือกเพียงอย่างเดียวคือหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นศูนย์กลางหลัก (หรือ “สมอง”) และประมวลผลคำสั่งที่มาจากโปรแกรมระบบปฏิบัติการหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในพีซีของคุณ

Microsoft 365

Microsoft 365

สั่งซื้อ คลิก >>  Microsoft 365 รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

gmail google workspace อีเมล์บริษัท

Google Workspace

สั่งซื้อ คลิก >>  Google Workspace รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

โฆษณาHardware (ฮาร์ดแวร์) คืออะไร ?

Hardware (ฮาร์ดแวร์) คืออะไร ?

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ คือ คำรวมที่ใช้เพื่ออธิบายส่วนประกอบทางกายภาพของคอมพิวเตอร์อนาล็อกหรือดิจิทัล คำว่า ฮาร์ดแวร์...

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ …