CPU (Central Processing Unit) คืออะไร

CPU (Central Processing Unit) คืออะไร

ส่วนที่สำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์ของคุณหากคุณต้องเลือกเพียงอย่างเดียวคือหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นศูนย์กลางหลัก (หรือ “สมอง”) และประมวลผลคำสั่งที่มาจากโปรแกรมระบบปฏิบัติการหรือส่วนประกอบอื่น ๆ...