fbpx

General Data Protection Regulation (GDPR) คืออะไร

what-is-gdpr-คืออะไร

Written by admin

ตุลาคม 11, 2021

General Data Protection Regulation (GDPR) คืออะไร

General Data Protection Regulation (GDPR) คือระเบียบในกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและภาวะเฉพาะส่วนตัวแก่ปัจเจกบุคคลทุกคนในสหภาพยุโรป (EU) และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) นอกจากนี้ ยังครอบคลุมการส่งออกซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนอก EU และ EEA; GDPR มุ่งให้การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนแก่พลเมืองและผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก และเพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมการวางระเบียบง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจข้ามชาติโดยการสร้างเอกภาพแก่ระเบียบภายใน EU

ระเบียบดังกล่าวใช้แทนคำสั่งคุ้มครองข้อมูล (Data Protection Directive) 95/46/EC มีบทบัญญัติและข้อบังคับเกี่ยวกับการประมวลผลสารสนเทศที่สามารถระบุรูปพรรณบุคคลได้ซึ่งข้อมูลที่อยู่ในบังคับในสหภาพยุโรป และมีผลใช้บังคับต่อวิสาหกิจทั้งปวงซึ่งกำลังประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจยุโรปไม่ว่าที่ใด กระบวนการธุรกิจซึ่งจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องสร้างขึ้นโดยเจตนาและโดยปริยายคุ้มครองข้อมูล หมายความว่า ต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้นามแฝงหรือนิรนามโดยสิ้นเชิง และใช้การตั้งค่าภาวะเฉพาะส่วนตัวสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้โดยปริยาย เพื่อให้ข้อมูลไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะหากปราศจากความยินยอมอย่างชัดแจ้ง และไม่สามารถใช้เพื่อระบุบุคคลได้โดยปราศจากสารสนเทศเพิ่มเติมที่เก็บแยกกัน ห้ามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยกเว้นกระทำภายใต้กฎหมายที่ระบุตามระเบียบฯ นี้ หรือหากผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลข้อมูลได้รับความยินยอมแบบเลือกภายหลังอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตนี้เมื่อใดก็ได้

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องเปิดเผยการเก็บข้อมูลใด ๆ อย่างชัดเจน ประกาศเหตุผลและความมุ่งหมายอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล ว่าจะเก็บข้อมูลนานเท่าใด และมีการแบ่งข้อมูลนั้นกับบุคคลภายนอกหรือนอก EU หรือไม่ ผู้ใช้มีสิทธิขอสำเนาพกพาได้ของข้อมูลที่ผู้ประมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวมในรูปแบบร่วม และมีสิทธิลบข้อมูลของตนภายใต้พฤติการณ์บางอย่าง กำหนดให้ทางการสาธารณะและธุรกิจซึ่งมีกิจกรรมกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำหรือเป็นระบบเป็นหลักว่าจ้างเจ้าพนักงานคุ้มครองข้อมูลซึ่งรับผิดชอบต่อการจัดการให้เป็นไปตาม GDPR ธุรกิจต้องรายงานการละเมิดข้อมูลใด ๆ ภายใน 72 ชั่วโมงหากมีผลเสียต่อภาวะเฉพาะบุคคลของผู้ใช้

มีการลงมติรับระเบียบฯ ในวันที่ 14 เมษายน 2559 และหลังระยะเปลี่ยนผ่านสองปี จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เนื่องจาก GDPR เป็นระเบียบ มิใช่คำสั่ง จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ผ่านกฎหมายให้อำนาจและมีผลผูกมัดและใช้ได้โดยตรง

Microsoft 365

Microsoft 365

สั่งซื้อ คลิก >>  Microsoft 365 รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

gmail google workspace อีเมล์บริษัท

Google Workspace

สั่งซื้อ คลิก >>  Google Workspace รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

โฆษณาตารางหมายเลข Network Port (Port number)

ตารางหมายเลข Network Port (Port number)

ตารางหมายเลข Network Port (Port number) คือ หมายเลขที่ใช้ระบุบริการหรือโปรแกรมที่ทำงานบนระบบเครือข่าย...

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ …

สินค้าและบริการทั้งหมด

IT Administrator

บริการ IT Admin Service รับดูแลระบบ MA ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุงทั้งในสถานที่ และบนคลาวด์

Social Media

บริการสร้างและดูแลโซเชียลมีเดียว เขียนคอนเทนท์ ให้แบรนด์ของคุณมีประสิทธิภาพเพื่อให้มากขึ้น

Cloud Solutions

บริการออแบบและวางระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ด้วย Microsoft Azure , Google Cloud , AWS และ VMware

SEO

ที่ปรึกษาเรื่องการดูแลเว็บไซต์ อัปเดทข้อมูลเว็บไซต์ ข้อความ รูปภาพ เพื่อรองรับการทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพ

SSL Certificate

จัดจำหน่ายใบรับรองเว็บไซต์ SSL Certificate ที่ทำให้คุณเข้าเว็บไซต์ผ่านโปรโตคอล https:// อย่างปลอดภัย

Team Training

บริการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านไอที เช่น การใช้งาน Google Workspace, Microsoft 365 และอื่นๆ

Website Development

บริการทำเว็บไซต์ รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ทำเว็บไซต์องค์กร์ เว็บไซต์พร้อมใช้งานได้ทันที

Email Company

จำหน่ายอีเมล์บริษัท อีเมลองค์กร Google Workspace และ Microsoft 365 ราคาถูก

รับคอนฟิกระบบ

บริการคอนฟิกระบบ Network บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร

Co-Location Server

บริการพื้นที่ Internet Data Center สำหรับฝากวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Full Rack

จดทะเบียนโดเมน

รับจดทะเบียนโดเมน นามสกุล .com .net .org และอื่นๆ สามารถนำชื่อโดเมนไปตั้งชื่อเว็บไซต์และอีเมลได้

พันธมิตรทางธุรกิจ

ลูกค้าของเรา

error: Content is protected !!