Hardware (ฮาร์ดแวร์) คืออะไร ?

Hardware (ฮาร์ดแวร์) คืออะไร ?

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ คือ คำรวมที่ใช้เพื่ออธิบายส่วนประกอบทางกายภาพของคอมพิวเตอร์อนาล็อกหรือดิจิทัล คำว่า ฮาร์ดแวร์ แยกแยะแง่มุมที่จับต้องได้ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออกจากซอฟต์แวร์ซึ่งประกอบด้วยคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่บอกส่วนประกอบทางกายภาพว่าต้องทำอะไร...