CRM (Customer Relationship Management) คืออะไร?

CRM (Customer Relationship Management) คืออะไร?

CRM หรือ Customer Relationship Management เป็นระบบที่ช่วยจัดการและดูแลลูกค้าในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างองค์กรกับลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและมั่นใจในการใช้สินค้าหรือบริการขององค์กรในระยะยาว การใช้ระบบ CRM...