Raid คืออะไร และมีกี่แบบ ?

Raid คืออะไร และมีกี่แบบ ?

Raid หรือ Redundant Array of Independent Disks คือเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้การรวมกันของหลายๆ ดิสก์เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มความเสถียรและประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล โดยระบบ Raid จะแบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆ แล้วจัดเก็บในหลายๆ ดิสก์พร้อมกัน...