fbpx

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) คืออะไร

Written by admin

ตุลาคม 1, 2021

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) คืออะไร

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) คือ Protocol ที่พัฒนามาจาก Protocol X.500 ซึ่งใช้ในการเข้าถึงและ Update ข้อมูลของ Directory ซึ่งDirectory ในทาง Computer ที่จริงก็อาจเรียกได้ว่าเป็น Database แบบพิเศษหรือ Data repository ที่บรรจุรายละเอียดของ Object ต่างๆ เช่น Users, Application, Files, Printer และอื่นๆ รวมทั้ง Security information ของ Object เหล่านี้ด้วย โดยข้อแตกต่างของ Directory กับ Database ปกติ

Microsoft Word

Microsoft Word

Microsoft Word ที่มีการสมัครใช้งาน Microsoft 365 คือ Word เวอร์ชันล่าสุด เวอร์ชันก่อนหน้านี้ ได้แก่ Word 2016, Word...

Microsoft Office

Microsoft Office

Microsoft Office คือ ชุดโปรแกรมสำนักงาน พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ซึ่งสามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์...

You May Also Like…

Microsoft Word

Microsoft Word

Microsoft Word ที่มีการสมัครใช้งาน...

0 ความคิดเห็น