Microservices คืออะไร ? มาเจาะลึกกับระบบนี้กัน

Microservices คืออะไร ? มาเจาะลึกกับระบบนี้กัน

ความหมายและความสำคัญของ Microservices Microservices คือแนวคิดการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้หลายบริการหรือส่วนประกอบเล็ก ๆ แยกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและการปรับปรุง แต่ละบริการมีการทำงานอิสระกัน โดยมีการเชื่อมต่อกันผ่านระบบ API หรือโปรโตคอลต่าง ๆ การใช้งาน...
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) คืออะไร

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) คืออะไร

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) คือ Protocol ที่พัฒนามาจาก Protocol X.500 ซึ่งใช้ในการเข้าถึงและ Update ข้อมูลของ Directory ซึ่งDirectory ในทาง Computer ที่จริงก็อาจเรียกได้ว่าเป็น Database แบบพิเศษหรือ Data repository ที่บรรจุรายละเอียดของ Object ต่างๆ...
Datacenter คืออะไร

Datacenter คืออะไร

Datacenter หรือ Internet Data Center คือ อาคารหรือห้องที่เป็นพื้นที่ใช้สำหรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่าย และส่วนประกอบอื่นๆ เช่นการสื่อสารโทรคมนาคม ระบบจัดเก็บข้อมูล และบริการฝากวางเซิรฟเวอร์...
UDP คืออะไร

UDP คืออะไร

UDP (User Datagram Protocol) คือ โพรโทคอลหลัก ในชุดโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตสำหรับการส่งข้อมูลที่รวดเร็วโดยเฉพาะ เช่น การเล่นวิดีโอหรือการค้นหา DNS การส่งข้อมูลผ่าน UDP นั้น คอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลขนาดเล็กที่เรียกว่า ดาทาแกรม ผ่านเครือข่ายไปยังเครื่องปลายทาง โดย UDP...