AI (Artificial Intelligence) คืออะไร ?

AI (Artificial Intelligence) คืออะไร ?

AI (Artificial Intelligence) หมายถึง การสร้างเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ความคิดเชิงปัญญาในการแก้ปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เครื่องมือหรือโปรแกรมสามารถทำงานเหมือนมนุษย์ได้ โดยที่มนุษย์ไม่ต้องสั่งสอนลูกศรัทธาให้เครื่องมือหรือโปรแกรมทำงานเฉพาะกรณีนั้น ๆ แต่สามารถเรียนรู้และปรับปรุงการทำงานของตัวเองได้ ตัวอย่างการใช้ AI ได้แก่ หุ่นยนต์ AI, การประมวลผลภาพ, การจัดเรียงข้อมูล, ระบบแนะนำสินค้า, และการค้นหาข้อมูลอัตโนมัติ เป็นต้น

ในการสร้าง AI นั้นมักจะใช้การเขียนโค้ดเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมภาษา Python เนื่องจากมี Library สำหรับการสร้างโมเดล AI ต่างๆ ที่ครอบคลุมและมีความสามารถที่หลากหลายมาก อย่างไรก็ตาม การสร้าง AI นั้นยังเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในหลายด้าน เช่น การเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกและประยุกต์ใช้โมเดล AI ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ การปรับแต่งโมเดล AI เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และการทดสอบและประเมินผลการทำงานของโมเดล AI เพื่อหาวิธีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้

ในการใช้ AI ให้มีความเป็นไปได้มากขึ้น ต้องใช้ Machine learning ในการเรียนรู้และประมวลผลข้อมูล เพื่อสร้างโมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง Machine learning เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากข้อมูลที่มีอยู่ โดยไม่ต้องมีการโปรแกรมให้เขียนลงไปในระบบอย่างชัดเจน

ส่วน Deep learning จะเป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบพื้นฐานที่อยู่ภายใต้ Machine learning โดยวิธีการเรียนรู้นั้นจะทำให้โมเดลสามารถรู้จำและหาความสัมพันธ์ได้เองจากข้อมูลของภาพ หรือเสียง หรือข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาก โดย Deep learning จะใช้ Neural Network เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้ ซึ่ง Neural Network จะมีลักษณะคล้ายโครงข่ายประสาทของมนุษย์ สามารถเรียนรู้และประมวลผลข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้ดีกว่าเทคนิคการเรียนรู้อื่นๆ

ดังนั้น AI, Machine learning, และ Deep learning คือเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมากในการพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชันในปัจจุบัน โดย AI เป็นแนวคิดหรือกระบวนการที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมหรือเครื่องมือที่มีความสามารถคล้ายมนุษย์ และ Machine learning, Deep learning เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา AI

Microsoft 365

Microsoft 365

สั่งซื้อ คลิก >>  Microsoft 365 รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

gmail google workspace อีเมล์บริษัท

Google Workspace

สั่งซื้อ คลิก >>  Google Workspace รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

โฆษณาGoogle Bard (ชื่อใหม่ Gemini) คืออะไร ?

Google Bard (ชื่อใหม่ Gemini) คืออะไร ?

Google Bard (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Gemini)เป็นบริการแชท AI แบบพูดคุยที่หรือพิมพ์แชทที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google Inc...

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ …