ตารางหมายเลข Network Port (Port number)

ตารางหมายเลข Network Port (Port number)

ตารางหมายเลข Network Port (Port number) คือ หมายเลขที่ใช้ระบุบริการหรือโปรแกรมที่ทำงานบนระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นการกำหนดให้แต่ละโปรแกรมหรือบริการใช้พื้นที่ port ต่าง ๆ บนเครือข่ายเพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลได้ตามที่ต้องการ ตารางนี้แสดงหมายเลข Network Port...
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นจากการคิดค้นของบุคคลทั่วไปเป็นเวลานานก่อนที่จะมีการสร้างคอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เครื่องคำนวณอัตโนมัติที่แรกและคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลที่แรกที่มีการใช้ระบบเลขฐานสอง คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย...
Hardware (ฮาร์ดแวร์) คืออะไร ?

Hardware (ฮาร์ดแวร์) คืออะไร ?

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ คือ คำรวมที่ใช้เพื่ออธิบายส่วนประกอบทางกายภาพของคอมพิวเตอร์อนาล็อกหรือดิจิทัล คำว่า ฮาร์ดแวร์ แยกแยะแง่มุมที่จับต้องได้ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออกจากซอฟต์แวร์ซึ่งประกอบด้วยคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่บอกส่วนประกอบทางกายภาพว่าต้องทำอะไร...
CPU (Central Processing Unit) คืออะไร

CPU (Central Processing Unit) คืออะไร

ส่วนที่สำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์ของคุณหากคุณต้องเลือกเพียงอย่างเดียวคือหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นศูนย์กลางหลัก (หรือ “สมอง”) และประมวลผลคำสั่งที่มาจากโปรแกรมระบบปฏิบัติการหรือส่วนประกอบอื่น ๆ...